Zakres usług

Analiza przedsięwzięcia i wybór możliwości wsparcia

analiza planowanych w perspektywie najbliższych lat projektów
wybór optymalnego źródła finansowania projektu w ramach dostępnych form pomocy (dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne)
w przypadku projektów spełniających określone kryteria Safiro Ventures może pozyskać kapitał od inwestorów prywatnych, w tym inwestorów indywidualnych oraz funduszy typu VC, z którymi współpracujemy

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. biznesplan/studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, analizy finansowe)
złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganymi procedurami i w wymaganym terminie po uzyskaniu akceptacji Klienta
wsparcie podczas udziału na Panelu Ekspertów

Rozliczenie projektu

wsparcie podczas przeprowadzania procedur przetargowych
współpraca przy przygotowywaniu wniosków o płatność
współpraca przy przygotowywaniu aneksów do umowy o dofinansowanie

O nas

Safiro Ventures  to zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką wiedzą w zakresie zarządzania i realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.


Nasza specjalizacja to projekty B+R, zarządzanie projektami innowacyjnymi, innowacyjne rozwiązania produktowe i procesowe
Współpracujemy głownie z firmami z sektora MŚP różnych branż gospodarki (nanotechnologia, biotechnologia, ICT, inne) centrami badawczo-rozwojowymi, klastrami i parkami technologicznymi oraz jednostkami naukowo - badawczymi.
Aby zapewnić kompleksowość usług współpracujemy  z ekspertami naukowymi i biznesowymi, prawnikami, rzecznikami patentowymi oraz ekspertami z zakresu transferu wiedzy i komercjalizacji technologii.

Safiro Ventures działa w ramach grupy

brante cp1

Zespół

Stanisław Rogoziński
dr Stanisław Rogoziński

Członek Zarządu

Zajmuje się projektami związanymi z transferem technologii oraz interim managementem. Pełnił funkcję menadżera inwestycyjnego w dwóch funduszach venture capital, gdzie odpowiadał za ponad 20 wejść kapitałowych w innowacyjne spółki. Pracował też dla firm z wielkiej czwórki oraz organizacji badawczych.

Piotr Szczeciński
mec. Piotr Szczeciński

Członek Zarządu

Radca prawny, ekonomista. Specjalizuje się w zakresie prawa spółek handlowych. Ponad 8 lat doświadczenia w dużych kancelariach prawnych jako zarządzający projektami M&A. Studiował prawo we Wrocławiu, Berlinie i Wiedniu oraz międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Wiedeńskim

Realizujemy m.in.

SME Instrument


SME Instrument to dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom program Komisji Europejskiej (część Horyzont 2020), mający na celu umożliwienie im wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Składa się z 3 faz:
  • Faza 1 – wykonanie studium wykonalności wraz z biznesplanem dla wdrożenia (ryczałtowe finansowanie 50 tys. €)
  • Faza 2 – prace rozwojowe, których celem jest doprowadzenie rozwiązania do gotowości wdrożeniowej (finansowanie 70% kosztów w wysokości od 0,5 do 2,5 mln € – poziom dofinansowania nie do osiągnięcia w ramach programów krajowych jeśli chodzi o prace rozwojowe, dodatkowo koszty pośrednie stanowią aż 25% pozostałych kosztów)
  • Faza 3 – mentoring oraz poszukiwanie inwestora (brak wsparcia stricte finansowego).
SME instrument

Centra badawczo-rozwojowe


Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Działanie ma przyczynić się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia samych centrów B+R. Program dedykowany jest przedsiębiorstwom, w tym w szczególności MŚP. W zależności od miejsca realizacji projektu, wysokość dofinansowania może osiągnąć nawet 70%. Dofinansowanie otrzymają projekty służące rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich konkurencyjnej pozycji na rynku. Przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”.
PO IR

Projekty B+R


Adresatami konkursów są przedsiębiorcy, zarówno ci spełniający kryteria MŚP jak i duże przedsiębiorstwa (oddzielne konkursy). Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie projektów B+R, które obejmują realizację badań przemysłowych i/lub prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku MŚP wynosi zazwyczaj 2 mln zł. Konkursy PO IR wyróżniają się uproszczoną procedurą aplikacji. Dofinansowanie otrzymają projekty służące rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich konkurencyjnej pozycji na rynku. Przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”.
PO IR

Projekty inwestycyjne


W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dofinansowanie udzielane jest na: wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.  W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;  wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny; wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).
logo_FE_Program_Regionalny_rgb

Referencje

Kontakt

Safiro Ventures Sp. z o.o.

 
Adres: Al.Kasztanowa 3a, 53-125 Wrocław Biuro: biuro@sventures.eu, tel: +71 736 04 69, fax: +48 71 736 63 66

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS&nbsp0000604564 NIP&nbsp8992784781 REGON&nbsp363818452

@ Safiro Sp. z o.o.